Спортскиот аеродром Стенковец затворен за посетители

Почитувани,

Поради ширењето на вирусот COVID-19 Ве известуваме дека Спортскиот аеродром Скопје - Стенковец ќе биде затворен за посетители и ќе биде дозволен пристап само на лицата кои се ангажирани во Аероклуб Скопје ДОО и објектите кои се во склоп на самиот аеродром.

Се надеваме дека набрзо ќе бидеме повторно отворени за посета.

Со Почит,

Аероклуб Скопје

 

Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти Подобар спортски аеродром за просперитет на општината

Друштво за воздушен транспорт АЕРОКЛУБ СКОПЈЕ ДОО Чучер Сандево во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, Светска Банка и Министерството за Економија на РМ, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“ изготви проект „Подобар спортски аеродром за просперитет на општината“ и поднесе апликација за добивање на грант за финансирање на проектот.

ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС - Надзор на градење

Здружението за афирмирање на воздухопловството АК СКОПЈЕ, Чучер Сандево има намера да ги искористи средствата од под-грантот од шемата за под-грантови на локални и регионални проекти за конкурентност (финансирана од Инструментот за претпристапна помош на Европската унија - ИПА 2), за покривање на трошоците за под-проектот "Со тандем скокови до повеќе активни туристи" во делот за консултантски услуги.

ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС – Дизајн на Интернет локација aeroclub.mk

Здружението за афирмирање на воздухопловството АК СКОПЈЕ, Чучер Сандево има намера да ги искористи средствата од под-грантот од шемата за под-грантови на локални и регионални проекти за конкурентност (финансирана од Инструментот за претпристапна помош на Европската унија - ИПА 2), за покривање на трошоците за под-проектот "Со тандем скокови до повеќе активни туристи" во делот за консултантски услуги.

Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти

Аероклубот Скопје во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светска Банка и спроведуван од Кабинет за Заменик Претседател на Владата задолжен за Економски Прашања - КЗПВЕП, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“ изготви проект „Со тандем скокови до повеќе активни туристи“ и поднесе апликација за добивање на грант за финансирање на проектот.

Страница 1 од 3

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

© 2017 Aeroklub Skopje. All Rights Reserved.